บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.พนักงานขายออกบูธ 3BB (โซนปากเกร็ด, บางเขน, มีนบุรี (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : กรุงเทพฯและนนทบุรี
ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
ไม่ระบุ
- ออกหาลูกค้าใหม่ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอขายอินเทอร์เน็ต 3BB เช่น ตั้งบูธ, แจกใบปลิว, พบลูกค้า
- ประชาสัมพันธ์ นำเสนอสินค้าและบริการ 3BB ให้กับผู้สนใจ
- ปิดการขาย และประสานงานเอกสารการสมัครและการติดตั้งให้กับลูกค้า

โซนปากเกร็ด (ถนน 345 เลียบคลองลำโพ)
โซนบางเขน (หลัง สน.บางเขน)
โซนมีนบุรี (นิมิตรใหม่ 13)
โซนศรีวรา(รามคำแหง 39)
โซนอ่อนนุช (ตรงข้ามวัดปากบ่อ)
โซนบางนา (ซ.เฉลิมพระเกียรติ 22 ใกล้วัดตะกล่ำ)
โซนพระราม 3 (ตรงข้ามโลตัสพระราม 3)

พนักงานคลังสินค้า(ซอยวัดกู้ ปากเกร็ด ) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ม.6 - ปวส
1 - 3
ชาย
1.รับ-จ่ายสินค้าให้กับทีมช่างและผู้รับเหมา ตามเอกสารใบเบิก-คืนสินค้า
2.นำส่งสินค้าให้กับศูนย์ย่อยในเขตกทม. ปริมณฑล
3.ตรวจนับสินค้าในแต่ละวันและตรวจนับสินค้าทั้งหมดทุกๆ 3 เดือนเทียบกับยอดคงเหลือในระบบ Oracle
4.จัดเก็บสินค้าโดยแยกหมวดหมู่
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Area Sales Team Leader (โซนศรีวรา) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : วังทองหลาง
ปริญญาตรี
1 - 5
ไม่ระบุ
• กำกับดูแลการขาย ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดสามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าได้ตามที่กำหนด
• วางแผน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในทีม
• วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา (Contract Management Office (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
หญิง
- สนับสนุนและประสานงานด้านเอกสารสัญญา เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ กับลูกค้า
- ประสานงานด้านเอกสารสัญญาต่างๆ กับภาครัฐเอกชน
- ดูแลและจัดเตรียมร่างเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น หนังสือมอบอำนาจต่างๆ, ร่างสัญญาทั่วไป และอื่นๆ
- สนับสนุนงานดูแล รวบรวม จัดเก็บเอกสาร สัญญา เงื่อนไข ข้อตกลง และอื่นๆ เช่น รายละเอียดในการติดต่อประสานงานการทำสัญญา, ข้อมูลการทำสัญญาของลูกค้า,ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การต่ออายุ, การยกเลิกสัญญา
- พัฒนาและปรับปรุงการจัดการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
ธุรการประสานงาน(ประจำศูนย์ 3BB สาขาพญาไท) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ชาย
1.ประสานงานด้านการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
2.จ่ายงานให้กับช่างติดตั้งในแต่ละวัน
3.ประสานงานลูกค้าเพื่อนัดหมายการเข้าติดตั้ง
4.ดูแลจัดเก็บเอกสาร ปิดงาน ทำรายงาน
Technical Staff (ประจำศูนย์ Data Center) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส
1
ชาย
• ดูแล แก้ไข และ ตรวจสอบระบบ Facility ภายในห้อง Data Center เช่น ระบบไฟฟ้า , ระบบปรับอากาศ
• ติดตั้ง รื้อถอน อุปกรณ์สื่อสัญญาณ ,เชื่อมต่อ/ยกเลิก วงจร
• แก้ไขเหตุขัดข้องของระบบ Facility และ อุปกรณ์ลูกค้า
• ปฎิบัติตามนโยบายระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เกียวข้อง
Marketing Executive (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2
ไม่ระบุ
1.สร้าง Brand Awareness รับผิดชอบด้านการสื่อสารการโฆษณา
2. .ทำแผนโปรโมชั่น สร้าง content product ร่วมกับทีม ใช้เครื่องมือทางการตลาด และประสานงานกับทีม
3.วางแผนการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook ,Instagram ,Twitter ,Youtube
4.วิเคราะห์และประเมินผู้เข้าเว็บไซต์ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย/กำไร/คู่แข่ง ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและการตลาด
Chief of Staff (Corporate Strategy) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาโท
5
ไม่ระบุ
- Work closely with President to Develop a business formulation and provide strategic counsel to key leaders within organizations.
- Initiatives/Overseeing strategic formulation, corporate strategic and execute strategy to business units or operation segment.
- Tracking strategic initiatives by monitoring progress towards meeting goals and achieving benchmarks, analyzing data, ensuring follow-through on the part of key players, and sustaining momentum needed to drive these initiatives.
- Keeping the President aware of unanticipated problems to be addressed or opportunities to be considered.
- Support President in developing communication between committee meetings, setting agendas, creating initial drafts of communications to key strategic team members, helping to prioritize plans for addressing issues that are impacting progress towards initiative benchmarks.
- Managing the meeting cadence for the Board of Directors.
Business Development (Digital Healthcare Platform) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
- Develop business models and business opportunities in “Digital Healthcare” or “Healthcare” industries.
- Conducted research on industries, customers, competitor and markets to provide market intelligence for business development purposes.
- Build/Maintain relationships with strategic partnerships such as hospitals or medical institutes or related.
- Work with team to develop and implement product-marketing strategies.
- Monitor project financials, budget, investment, and increase efficiency.
- Review performance data to measure productivity and goal achievement and to determine areas needing cost reduction and program improvement.
3BB Call Center Manager (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
- Leading 3BB Contact Center team with appox 200 Call Agents and team leader.
- Create strategic and analytic Call Center team’s performance; working systems, quality of KPI and knowledge management.
- Managing the end-to-end customer service operation of an 3BB Contact Center (Voice, Non-Voice and Social Media Platform).
- Manage customer complaints, analyzing customer-related issues, and finding the best solutions to ensure customers' satisfaction.
- Monitoring team to be efficient and to have high quality according to the internal standard.
- Work with QA/QC team in developing criteria and processes in accordance with the company's goals and policies.
DevOps Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
1
ไม่ระบุ
• Work with containerization technologies such as Docker and Kubernetes, or other technologies
• Monitor and Maintain API Gateway such as KrakenD, Nginx
• Maintain and manage Search and Analytics Engine – ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
• Conduct systems tests for security, performance, and availability
• Managing CI and CD tools
System Engineer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
1 - 2
ไม่ระบุ
• ดูแลระบบ Server Infrastructure, Operation System ที่รับผิดชอบ เช่น Web Server, Database Server, Cloud, Application Server, Traffic Monitoring Server เป็นต้น
• ติดตั้ง ตั้งค่า อัพเดท Sever และ Application บน Server
• ดูแลและป้องกัน Server ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
• Monitor Usage และการทำงานของระบบ
• ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ
• Back Up ข้อมูลตามแผนที่กำหนด
Mobile Application Developer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
iOS Mobile Application 1 อัตรา / Android Mobile Application 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ

- ร่วมกับ Vender และทีมในการพัฒนา Mobile Application ในโปรเจค 3BBTV Streaming Application
- ปรับปรุงการทำงาน Mobile Application ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงอัพเดตเวอร์ชั่นของ Application ให้สามารถใช้ได้กับ OS เวอร์ชั่นใหม่ๆได้
- ทดสอบการทำงาน Mobile Application ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- พัฒนาส่วนเสริมเพิ่มเติมบน Mobile Application เช่น API, Microservice
- Publish Application ขึ้นบน Store
Programmer/ Developer (๋JAVA,PHP,NodeJS) (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
ร่วมกับทีมในการพัฒนา Project ระบบงาน และ Application สนับสนุนงานให้กับ JAS & 3BB ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
๐ Project In-House Application : เช่น Web Site, Web Application, Billing System, Customer Service System Radius Application, Usage Log Application, Traffic Monitoring เป็นต้น
๐ Project 3BB Application : เช่น 3BB Mobile Application, 3BB Streaming Service เป็นต้น
ผู้สมัครจะประจำในแผนกที่ดูแล project ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
Customer Service Quality Development (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5 - มากกว่า5
ไม่ระบุ
-Work with team for process & customer experience improvement by using Lean Six Sigma methodologies .
-Review and analyze defects present process to generate key -insights for process improvement strategies.
-Provide the right metrics to measure process quality and productivity, providing meaningful feedback to the operation team.
-Guide operations teams in their ability to develop and execute daily, weekly, and monthly action plans that increase quality and customer experience.
-Prepare and analyze reports for management team.
Data/Marketing Analyst (3BB Broadband) (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
1
ไม่ระบุ
• เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Marketing และ Customer Analyst ของบริการ 3BB Broadband จากแหล่งข้อมูลช่องทางต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
• ร่วมกับทีม Big Data เพื่อจัดเตรียมข้อมูล การทำ Data Mining, Data Warehouse และ Clean Data เพื่อนำข้อมูลมาใช้
• ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในด้าน Data Analyst เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในด้าน Customer & Marketing เช่นพฤติกรรมลูกค้า, การใช้งาน, การใช้บริการ, ความพึงพอใจ และข้อมูลสถิติต่าง ๆ เป็นต้น
• สรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์มาขยายผลเพื่อประเมินผลลัพธ์, Marketing & Customer Insight ให้สามารถหา Solutions ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
• ร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ใช้ผลวิเคราะห์เพื่อวางแผนทางการตลาด ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และหา Solution เพื่อประโยชน์สูงสุด
• จัดทำรายงาน และสนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์ที่สำคัญของบริษัท
Software Developer - Team Lead (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
0
ไม่ระบุ

-Design (architect) and develop software system as assigned project (In-House, Commercial, External Customer).
-Work with customer/user and system analyst to design and develop technical requirements.
-Analyze requirements from user and translate to technical specifications.
-Develop accurate and efficient software system with unit tests according to the requirements.
-Build and deploy software on several environments.
-Supervise and coaching the team to develop needed skills.
-Support, investigate and analyze the root causes of reported issues/defect/problems of the software system.
QA/Tester Team Leader (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : -
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ไม่ระบุ
• Tests the most complex features of new software releases creating associated test cases and plans
• Capable of creating and executing test cases, test runs, test plans and leading a team to completion
• Documents test results, analyze those results and evolves test procedures to be more efficient
• Working with developers and product managers to resolve and debug issues, and prioritize issues for release
• Responsible for training, motivates, coaches team member and new hire
• Coordinates resources needed for the team to succeed
• Defines necessary regression, black box, smoke, and interface testing for current projects
• Identify, isolate, and communicate bugs effectively and efficiently
• Writes bugs/defects in a manner that results in resolution
• Understands software testing and leads team to complete job requirements with little supervision
Sales Corporate 3BB (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 3
ไม่ระบุ
- นำเสนอบริการด้าน Internet Leased Line, MPLS, VPN, Network Solution ให้กลับกลุ่มลูกค้าองค์กร
- ออกแบบและให้คำแนะนำด้าน Technical กับลูกค้า
- งาน ดูแลและวางแผนงานติดตั้งอุปกรณ์ Transmissionn
- งาน ดูแลระบบโครงข่ายและซ่อมบำรุงรักษาโครงข่ายของ 3BB
- วางแผนด้านการสรรหากลุ่มลูกค้าในพื้นที่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความต้องการและประเภทของกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คำปรึกษา และแนะนำในสินค้าของบริษัทฯลูกค้าทราบ พร้อมทั้งออกแบบติดตั้ง และจัดหาอุปกรณ์สินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้ตามความต้องการ
- สร้างระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กับบริษัทฯ
- ทำประมาณการด้านการขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Branding Management (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2 - 5
ไม่ระบุ
• บริหารจัดการวางแผนกลยุทธด้าน Branding เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ 3BB ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด
• วางแผนกำหนดกลยุทธและบริการด้านสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนทีมขายของผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต 3BB ทั่วประเทศ
• พัฒนากลยุทธและจัดการแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และบริหารจัดการดูแล Branding Position
• บริหารงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ของ 3BB
ช่างประจำอาคาร (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวช - ปวส
1 - 2
ชาย
1.งานซ่อมบำรุงระบบอาคาร
2.ดูแลระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,สุขาภิบาล,ลิฟต์,บันได้เลื่อน
3.ควบคุมและประสานงานผู้รับเหมาในการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ
4.ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงานบริการ
5.ดูแลงานระบบเครื่องจักรภายในอาคาร
พบทั้งหมด "39" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (.0635 วินาที )