ตำแหน่งงาน :นักศึกษาฝึกงานด้านธุรการ/ ด้านทรัพยากรบุคคล
จำนวน : 2 อัตรา
Triple T Broadband Co., Ltd.
Triple T Broadband PCL. that provides high-speed linkage for broadband Internet service....
รูปแบบงาน :
ชั่วคราว
ลักษณะงาน :
ด้านธุรการ
- คีย์ข้อมูล
- จัดทำเอกสารของหน่วยงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกองค์กร

ด้านทรัพยากรบุคคล
- ต้อนรับ ดูแลผู้สมัครงาน เช่น กรอกใบสมัคร ตรวจสอบเอกสาร ทำแบบทดสอบ ส่งผู้สมัครสัมภาษณ์งาน ฯลฯ
- นั่งประจำเคาน์เตอร์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อรับเรื่องพนักงานที่เข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
จังหวัด: นนทบุรี
เขต/โซน: ปากเกร็ด/ แจ้งวัฒนะ
คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป :
ประสบการณ์(ปี): 0
ทางด้าน: - สามาถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง โดยเฉพาะ word, Excel
- มีใจรักในการให้บริการ และทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
- มีความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
- มีวินัย และความรับผิดชอบต่องาน
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, ทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: 2.51-3.00
อายุ(ปี): 20 - 25
เพศ: หญิง
สวัสดิการ :
พนักงานประจำ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้ :
- ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
ติดต่อสมัครงาน :
E-mail : recruit@jasmine.com
Fax :02-100-3150
ติดต่อ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร โทร 02-100-3138