บริษัท
ตำแหน่งงาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์
(ปี)
เพศ
1.พนักงานการตลาดออกบูธ (ปากเกร็ด, บางเขน, เขมา, จตุจ (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด, บางเขน, เขมา, จตุจักร, พระราม 3, ลาดกระบัง
ต่ำกว่า ม.6 - ปวส
1
ไม่ระบุ

• ออกบูธรับสมัครการใช้บริการ อินเตอร์เน็ต 3BB ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
• ให้คำแนะนำการใช้งานของอินเตอร์เน็ต 3BB
• ประชาสัมพันธ์ นำเสนอสินค้าและบริการให้ลูกค้าโดยตรง
**สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (เกียร์ธรรมดา)**

โซนปากเกร็ด (ถนน 345 เลียบคลองลำโพ)
โซนบางเขน (หลัง ส.บางเขน)
โซนเขมา (ตรงข้ามวัดเขมา แถว ร.ร.สตรีนนท์)
โซนจตุจักร (ซ.ประชาชื่น 39)
โซนพระราม 3 (ตรงข้ามโลตัสพระราม 3)
โซนลาดกระบัง (ฉลองกรุง ซ.19)
2.Internal Audit Manager (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5
ไม่ระบุ
- Planning and conducting the internal audit upon the annual plan and goal.
- Oversee risk-based audits covering operational and financial processes.
- Provide recommendations for the improvement of the effectiveness of existing procedures.
- Follow-up and tracking the status of corrective action plan.
- Prepare audit report and communicate audit result business units and management team.
3.พนักงานประจำศูนย์บริการ 3BB (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เด (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : แจ้งวัฒนะ, บางกะปิ, พระราม 4, พัฒนาการ, บางนา
ม.6 - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

- รับชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB
- นำเสนอบริการอินเทอร์เน็ต 3BB ให้กับลูกค้าที่สนใจติดตั้ง
- ประจำบูธใกล้บ้านตามศูนย์ที่ระบุ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
Software Project Manager (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
มากกว่า5 - มากกว่า5
ไม่ระบุ
• Oversee end-to-end project management of company Application / Software product
• Manage project scope of work, project roadmap, project schedule, and project budget.
• Manage all required resources for the project both in-house and subcontractors
• Identify most suitable technology and tools for your development team
• Track and analyze project performance to follow up the progress and solve problems
• Present regular project status upgrades to executive management.
• Attend conferences and training as required to maintain proficiency
System Analyst (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
0
ชาย
• รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานหรือลูกค้า
• แปลความต้องการของผู้ใช้ ลูกค้า และธุรกิจ ให้เป็น Technical Solution
• ออกแบบและพัฒนา Software Requirement Specification
• จัดทำเอกสารประกอบต่าง ๆ เช่น Database Diagram, User manual เป็นต้น
• ร่วมกับทีมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการพัฒนา
• ร่วมกับทีม ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา และร่วมกันหาข้อแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้โครงการลุล่วงตามกำหนด
Senior ISO Officer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 5
ไม่ระบุ
- วางแผนการตรวจสอบติดตามระบบคุณภาพ ISO20000, ISO27001
- ประสานงานหน่วยงานภายนอก ในการตรวจรับรองระบบ ISO20000, ISO27001
- ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการมาตรฐานต่าง ๆ ให้ผ่านการรับรอง
- ประสานงานและจัดประชุมเพื่อผลักดันระบบคุณภาพ
IT Support (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
1
ชาย
• ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบอุปกรณ์ IT ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ดูแลเบิกจ่าย ควบคุมทรัพย์สินในแผนก IT Store
• จัดทำรายงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Videographer / ช่างภาพวีดีโอ (ถ่าย VDO,ตัดต่อ,moti (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ชาย
• ผลิตงานมีเดียตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สื่อประชาสัมพันธ์, สื่อโฆษณา, สื่อสำหรับการนำเสนอ Product เป็นต้น
• คิดและวางแผนงานการผลิตงานมีเดีย ถ่ายทำ ถ่ายวีโอ ตัดต่อวิดีโอ สร้างกราฟฟิค จนจบงาน
• สร้างสื่อสำหรับงานฝึกอบรมเกี่ยวกับ Product ต่าง ๆ ของบริษัท
Accounting Officer (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
• จัดทำเช็คและจ่ายเช็คให้กับ Supplier
• กระทบยอดบัญชี ตามรอบที่กำหนด
• ติดตามและนำส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีพร้อมทำรายงานภาษีซื้อ
• จัดทำเอกสารยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Graphic Design (นักศึกษาฝึกงาน) (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ รูปโฆษณา หรือ Artwork บน Social Media
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Customer Relationship Management (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
2
ไม่ระบุ
• วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เช่น พฤติกรรม, ความสนใจ, เพื่อวางแผนการทำ CRM กับลูกค้าให้เหมาะสมกับพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า
• วางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานมีความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า , Customer Journey รวมถึง Customer Experience ได้ดี
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล Feedback ต่างๆ และนำมาพัฒนา CRM Project
• ประสานงาน Partner เพื่อจัดหา Privilege ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ใน CRM Program ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
• Monitor CRM Campaign ของคู่แข่ง หรือองค์กรต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อยอดในการทำ CRM ของบริษัท
• Monitor และ วิเคราะห์ผลของการทำ CRM Campaign รวมถึงจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
• จัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการขายและการบริการ
• ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธืเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
• ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับลูกค้าให้ดีขึ้น
Administrative Officer (ธุรการ) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1 - 2
ไม่ระบุ
-ดูแลงานธุรการ งานประสานงานของหน่วยงาน Customer Service
-จัดทำรายงานของแผนก จัดทำรายงานของลูกค้า เช่น สรุปรายงานข้อมูลประจำเดือนของแผนก สรุปรายงานข้อมูลของลูกค้า รายงานการตลาด เช่น จดหมายเวียน เป็นต้น
-ดูแลควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของแผนก เช่น อุปกรณ์สำนักงาน ของชำรวย และของพรีเมี่ยมให้กับลูกค้า
-รับผิดชอบและดูแล การจัดส่งของพรีเมียมต่างๆ ให้แก่ลูกค้า
JAVA Developer (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ

ลักษณะงาน :
- พัฒนา Backend Application (ระบบ ERP, ระบบ Customer Service) ด้วย JAVA
- พัฒนาและอัพเดท Modules หรือ Function เพิ่มเติม
- วิเคราะห์ทำความเข้าความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนา Application ให้สอดคล้อง
- ทำงานร่วมกับทีม Infrastructure ในการ Deploy โปรเจคบนระบบ
Marketing Research (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
5
ไม่ระบุ
สังกัดทีม Marketing 3BB ในกลุ่ม JAS Group รับผิดชอบด้านการสำรวจและวิจัยการตลาด
เปิดรับ Manager 1 ตำแหน่ง / Senior Officer 1 ตำแหน่ง

• วางแผนและดำเนินงานการสำรวจและวิจัยทางการตลาดในด้านต่างๆ อาทิเช่น Branding, Product & Service , Customer Research
• ออกแบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของโครงการ
• ควบคุมการทำรายงานสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมและดำเนินการตีความเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
• รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อหาข้อได้เปรียบในการออกแบบ Product & Service หรือ Marketing Project ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เพื่อการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นประโยชน์และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆ
• สื่อสารระหว่างทีมในการพัฒนาโครงการการตลาดและทีมขายเพื่อทำความเข้าใจและจัดทำเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
• จัดทำฐานข้อมูลทางด้านตลาดโทรคมนาคมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงาน
Network Engineer (Implementation) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ชาย

ลักษณะงาน :
- ติดตั้งวงจรเช่า (Leased Line, MPLS) ให้กลับกลุ่มลูกค้าองค์กร
- On-site ควบคุมช่างเทคนิคในการติดตั้ง
- ทดสอบระบบ ทดสอบสัญญาณก่อนส่งมอบ
- ประสานงานกับลูกค้าในการติดตั้ง แต่ยกเลิก
Branding Management (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
5
ไม่ระบุ
• บริหารจัดการวางแผนกลยุทธด้าน Branding เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ 3BB ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด
• วางแผนกำหนดกลยุทธและบริการด้านสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนทีมขายของผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต 3BB ทั่วประเทศ
• พัฒนากลยุทธและจัดการแคมเปญการตลาดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และบริหารจัดการดูแล Branding Position
• บริหารงานด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ของ 3BB
ด้านธุรการ หรือ แผนกบุคคล (นักศึกษาฝึกงาน) (ไม่จำกัดอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
หญิง
- จัดทำข้อมูลผู้สมัครงาน
- สนับสนุนผู้สมัครงาน เช่น แนะนำการกรอกใบสมัคร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
เจ้าหน้าที่ IT (ตอบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต) ภาษ (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
• ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3BB เบื้องต้นให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
• แนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้น วิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไข
• ส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
Video Production (นักศึกษาฝึกงาน) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
- รับผิดชอบโปรเจคและเรียนรู้การผลิตวีดีโอคอนเทนต์
- ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่รับผิดชอบ
- ช่วยเขียนสคริปต์
- ถ่ายทำวีดีโอคอนเทนต์และตัดต่อ
- เรียบเรียง Footage, Timeline
- ตัดต่อ VDO, เสียง และกราฟฟิก
- ช่วยจัดการไฟล์งานที่ได้จากการถ่ายทำ (Footage, Timeline)
Data Engineer (2อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต :
ปริญญาตรี - ปริญญาตรี
0
ไม่ระบุ
• Conduct meeting with users to understand the data requirements and perform database design based on data
understanding and requirements with consideration for performance • Maintain data dictionary, relationship and its interpretation
• Analyze problem and find resolution, as well as work closely with administrators to monitor performance and advise any necessary infrastructure changes
• Work with business domain experts, data scientists and application developers to identify data that is relevant for analysis
• Develop big data solutions for batch processing and near real-time streaming
• Own end-to-end data ETL/ELT process framework from Data Source to Data warehouse
• Select and integrate appropriate tools and frameworks required to provide requested capabilities
• Design and develop BI solutions
• Hands-on development mentality, with a willingness to troubleshoot and solve complex problems
• Keep abreast of new developments in the big data ecosystem and learn new technologies
• Ability to effectively work independently and handle multiple priorities
ธุรการประสานงาน(ประจำศูนย์ 3BB สาขาพระราม3) (1อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร    เขต : พระราม3
ปวส - ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
1.ประสานงานด้านการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
2.จ่ายงานให้กับช่างติดตั้งในแต่ละวัน
3.ประสานงานลูกค้าเพื่อนัดหมายการเข้าติดตั้ง
4.ดูแลจัดเก็บเอกสาร ปิดงาน ทำรายงาน
Sales Executive (3อัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปริญญาตรี
1
ไม่ระบุ
• นำเสนอขาย Corporate Internet Service, Leased LineNetwork Service ของบริษัท JasTel Network Co.Ltd (www.jastel.co.th)
• ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
• ออกหาลูกค้า, ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
• มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ
Call Center 3BB (ไม่ระบุอัตรา )
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี    เขต : ปากเกร็ด
ปวส - ปริญญาตรี
1 - 2
ไม่ระบุ
• ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถามเกี่ยวกับการให้บริการ Internet 3BB ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
• รับเรื่องและประสานงานส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า
• รับเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยตรง (ไม่ใช่ Outsource)
****ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มงาน****
****ปฏิบัติงานที่ ตึกจัสมินทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ****
พบทั้งหมด "34" รายการ // หน้าแสดงผล [1] 2 (.0762 วินาที )