1.Accoonting&Finance


2.Administration
3.Customer Service
4.Human Resources
5.Information Technology
6.Marketing&BD&PR
7.OTHERS
8.Sales
9.Service Personnel
10.Service&Maintenance
11.Technical
เทคนิคต่างๆ
กระแสใหม่ปรับตัวให้ไว...แล้วจะไม่ตกงาน
เรามาดูกันว่า จะปรับตัวอย่างไรหรือน่าจะทำงานตำแหน่งอะไรน่าจะไม่ตกงาน สาขาวิชาชีพที่น่าสนใจ และที่เป็นแนวโน้มที่ได้มีการศึกษาแล้วว่าน่าจะเป็นอาชีพที่มีอนาคต.ข้างหน้า...

1. ผู้ทำงานด้านธุรการ 
จำเป็นต้องมีทักษะในด้านการทำเอกสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดส่ง การรับ e-mail ทักษะในการค้นหาข้อมูล ทำวิจัยข้อมูลเบื้องต้นจากอินเตอร์เน็ต ทักษะการรับโทรศัพท์เชิง CRM (Customer Relationship Management) ความรู้ในการวางแผนและการจัดการด้านงบประมาณ การจัดทำเงินเดือนของพนักงานในบริษัท ทักษะในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการนำเสนอ การประสานงาน การจัดงานโชว์ กล่าวสรุปคือ ต้องทำงานแทนนักบัญชี นักประชาสัมพันธ์ และฝ่ายผลิตสื่อทัศนโสตเบื้องต้น 

2. ผู้จัดการผู้ประสานงานด้านการประชุมสัมมนา (Convention Manager) 
รูปแบบของธุรกิจที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น มีการแต่งตั้งพันธมิตรทางธุรการ Outsource งานบางอย่างให้กับซัพพลายเออร์นอกองค์กร ทำให้มีการประชุมบ่อยขึ้น จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการวางแผนการจัดการการประชุม สัมมนากับสถานที่ต่าง ๆ การจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบิน การประสานกับองค์กรต่าง ๆ สมาคมด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬากระชับมิตรเพื่อการประชาสัมพันธ์ การดำรงสมาชิกภาพของสมาคม สโมสรต่าง ๆ การจัดหาสถานฝึกอบรม โรงพิมพ์ ประกันสังคม การขนส่ง ประกันภัย และที่สำคัญคือการสันทนาการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Web (Web Master) 
คงไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่าเว็บไซต์ท่าจะกลายเป็นทั้งช่องทางใหม่ในการทำธุรกิจ และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำธุรกิจอื่น ๆ ขององค์กรต่าง ๆ เหมือนกับที่โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจจะต่างตรงที่เว็บไซต์เป็นมากกว่าเครื่องมือ คือยังเป็นเหมือนโชว์รูม หรือเซลล์แมนไปในตัวฉะนั้น ตำแหน่งเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ไม่จำกัดเฉพาะทางด้านเทคนิคเท่านั้น อย่างเช่น งานการประสานงาน การปรับเปลี่ยน เนื้อหา หรือภาพของเว็บ การประสานงานกับหน่วยงานด้านธรุกิจอื่น ๆ เช่น ร้านค้า การให้บริการธุรกิจต่าง ๆ เป็นงานที่มีการขยายตัวสูง และผู้ที่ทำงานในตำแหน่งเหล่านี้มีโอกาสพัฒนาไปเป็นผู้บริหารระดับสูงเนื่องจากมีความจำเป็นในการวางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเว็บไซต์มากขึ้น 

4. ผู้จัดการด้านคอมพิวเตอร์ 
ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีมากขึ้นในหน่วยงาน ทำให้จำเป็นต้องมีคนทำงานในฝ่ายนี้มากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีผู้จัดการ ผู้ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเกี่ยวกับการติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัย งานด้านการป้องกันการเจาะระบบของผู้ไม่หวังดี ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานด้านสารสนเทศรวมทั้งงานด้านธุรการต่าง ๆ ในฝ่ายทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานด้านนี้ จึงไม่จำกัดอยู่แค่ด้านเทคนิคอย่างเดียวต่อไป แต่จำเป็นต้องมีทักษะความสามารถในด้านการจัดการด้านบุคลากรอีกด้วย 

5. ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงาน 
งานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่กลายเป็นงานประจำของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากในอดีต ที่นานทีปีหนถึงจะมีงานพิมพ์สักชิ้น เมื่องานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีมากขึ้น การส่งงานไปพิมพ์ภายนอกมักจะช้าไม่ทันกับความต้องการ จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานทำเอง ยิ่งกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงแผนงาน รายละเอียดของสินค้าและบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยขึ้นยิ่งทวีความจำเป็นที่ต้องมี IN House ในด้านนี้มากขึ้น 

6. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นเหมือนกับวิศวกรคุณภาพ ที่เริ่มเฟื่องฟูเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อองค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการทำธุรกิจ เนื่องจากแรงบีบคั้นจากประชาคมโลกที่ต้องการให้องค์กรต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น งานด้านนี้ เป็นงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาในเรื่องของกฏระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานอย่างเช่น กากทิ้งของเสียก็ต้องทิ้งให้ถูกที่ถูกทางตามที่กฏหมายระบุไว้หรือการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความน่าอยู่ น่าทำงาน 

7.ผู้บริหารระดับสูงในเรื่องวิศวกรรมคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการกลายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของความอยู่รอดของธุรกิจ ความจำเป็นในการพัฒนางานของฝ่ายนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การมีวิศวกรคุณภาพเท่านั้น แต่หมายถึงงานทั้งระบบ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดนโยบาย เหมือนกับที่มีผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายการเงิน และฝ่ายการตลาด ความรับผิดชอบในด้านนี้คือ การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิต หามาตรการหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐานซึ่งครอบคลุมถึงด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

8.ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการล้มละลาย 
ในการทำธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทำให้มีจำนวนบริษัทที่ประสบปัญหาถึงขั้นล้มละลายมีมากขึ้น ยิ่งประกอบกับภาวะผันผวนของเศรษฐกิจโลก วงจรของธรุกิจที่สั้นลง เรื่องการล้มละลายของธุรกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และกลายเป็นส่วนหนึ่งของนักธุรกิจ ในอนาคตผู้บริหารที่ไม่มีประสบการณ์กับการล้มละลายเห็นทีจะหายาก ในสถานการณ์แบบนี้จึงทำให้เกิดอาชีพคนกลางในการประสานงาน ระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และลูกจ้างในองค์กรที่ล้มละลายเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถได้รับส่วนแบ่งของตนอย่างเป็นธรรม ซึ่งตำแหน่งงานนี้ เป็นคนละตำแหน่งกับนักกฏหมาย แต่เป็นงานที่ต้องประสานงานกับนักกฏหมาย การรายงานของผู้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเขาถูกว่าจ้างมาจากฝ่ายใด อาจจะเป็น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือจากฝ่ายรัฐ 

9.เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสิทธิประโยชน์ (Utilization Review Co-ordinators) 
ตำแหน่งงานด้านนี้อาจจจะฟังแปลกหูสักหน่อย แต่เนื่องจากการจ้างงานแบบชั่วคราวที่มีมากขึ้น ถึงแม้ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ก็มีสภาพไม่มั่นคงเหมือนกับพนักงานชั่วคราวเช่นกัน ประจวบกับขนาดขององค์กร ที่นับวันจะเล็กลง โดยการ Subcontract งานบางอย่างให้กับหน่วยงานภายนอก รวมถึงงานด้านสุขภาพอนามัย งานในด้านนี้จึงเป็นเหมือนงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาลที่เป็นผู้ประสานงานในเรื่อง การรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มรายละเอียด การเคลมประกัน การเก็บรวบรวมสถิติ โดยอาจจะมานั่งทำงานในองค์กรของเราให้กับหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพ หรือบริษัทประกันภัย หรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานภายนอกที่เวลาเราต้องการใช้บริการจึงจะไปติดต่อ 

10.ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อ ส่วนบุคคล 
ในขณะนี้ บริษัทที่ให้สินเชื่อ แก่ผู้บริโภคทั่วไปอย่างบริษัทอิออนและอีกหลายบริษัทที่เกิดขึ้นมา โดยให้บริการตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อ อันเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มยอดขายสำหรับผู้ที่ไม่มีเงินสดในมือ ซึ่งบริการเหล่านี้เริ่มเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น ความต้องการเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ และการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มยอดขายกับสถานประกอบ การจัดการงบประมาณ การช่วยเจรจา ในการขอวงเงินสินเชื่อ 

11.ผู้ประสานงานในการโยกย้ายถิ่นฐาน 
การเคลื่อนย้ายแหล่งที่ทำงานจะมีมากขึ้นทำให้มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญในการให้ความช่วยเหลือและให้การแนะนำในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมต่างถิ่นที่ทำงาน รายละเอียดเกี่ยวกับกฏหมายการหาสถานศึกษาให้กับบุตรหลาน การหาบ้าน การหายานพาหนะ ฯลฯ กิจกรรมที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ 

12.ผู้ประสานงานอาสาสมัคร 
ในโลกที่โอกาสทางธุรกิจอาจทำให้คนคนหนึ่งสามารถกลายเป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วข้ามคืนซึ่งเศรษฐีใหม่เหล่านี้อาจจะเป็นผู้ใจบุญสุนทานจริง ๆ เนื่องจากพ้นสภาพยากจนมาไม่นานเลยมีความรู้สึกเห็นใจผู้ด้อยโอกาสกว่าหรือเศรษฐกิจเหล่านี้ต้องการลดการเสียภาษี จึงทำให้ผู้ที่มีอาชีพทำงานให้องค์กรไม่มุ่งเน้นผลกำไรเกิดขึ้น ซึ่งงานในหน้าที่ของอาชีพเหล่านี้ คือ งานด้านการรับสมัครคัดเลือกผู้ที่ต้องการขอทุน การฝึกอบรม และกิจกรรมสวัสดิการสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับด้านที่ไม่มุ่งผลกำไร 

13.ผู้รวจสอบคุณภาพวิชาชีพ (Credentialer and credential specialists) 
จากความเฟื่องฟูของอาชีพรับงานอิสระ (freelance) การผ่อนคลายกฏระเบียบ พร้อม ๆ กับการกำหนดกติกาในการกำหนดมาตรฐานของวิชาชีพต่าง ๆ ทำให้มีอาชีพในการช่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครงานก่อนการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีคุณสมบัติในการออกใบรับรองผู้อื่นที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ทางวิชาชีพต่าง ๆ ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับผู้ตรวจสอบบัญชี แต่นั่นเป็นการตรวจสอบระบบ โดยผู้ตรวจสอบต้องผ่านการฝึกอบรมมาจนได้มาตรฐานหรือเหมือนกับสภาวิศวกรรม ที่เป็นสถาบันออกใบ กว.( ใบประกอบวิชาชีพ) สำหรับวิศวกรหรือผู้ที่ไม่ได้จบทางวิศวกรรมโดยตรงแต่มีพื้ฐานการศึกษา หรือประสบการณ์ในการทำงานที่พอจะเทียบให้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับวิศวกร หรือ อย่างแพทยสภาที่เป็นสถาบันในการตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ 

14.ผู้ฝึกสอนวิชาชีพ (Job Coaches) 
สังคมที่ให้โอกาสแก่คนพิการมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ให้คำปรึกษาเรื่องอาชีพการงานแก่คนพิการซึ่งรวมทั้งเรื่องสวัสดิการของคนงาน ปกติการจัดหางานให้คนต้องการเปลี่ยนงานอันเนื่องมาจากความสมัครใจ หรือถูกให้ออกจากงานเดิมเนื่องจากตำแหน่งของอาชีพเดิมถูกยกเลิกไปหรือล้าสมัยไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อย่างตำแหน่งคนส่งเทเล็กซ์ หรือตำแหน่งคนสลับสายโทรศัพท์ในชุมสาย เป็นต้น 

15.ผู้บริหารฝ่ายพัฒนา 
ผู้บริหารฝ่ายพัฒนานอกจากจะมีตำแหน่งในด้านการพัฒนาธุรกิจแล้วในปัจจุบันยังมีผู้บริหารฝ่ายพัฒนาด้านการจัดหาเงินทุน หรืออีกนัยหนึ่งคือ Venture Capitalist ประจำบริษัท ในการจัดหาผู้ร่วมทุนในทางธุรกิจ อย่างที่เรียกว่า Business Alliance ซึ่งตำแหน่งนี้ไม่เพียงแต่จะมีในหน่วยงานธุรกิจทั่วไป แต่ยังรวมถึงองค์กรการกุศลต่าง ๆ ที่ช่วยในการระดมทุนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมถ้าจะว่าไปแล้ว เหมือนกับผู้ที่ทำหน้าที่ในการหาเงินทุนสนับสนุนการแข่งขันหาเสียงเลือกตั้งในการสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 

ที่มา http://www.friendjob.com/

Job Tips
6 วิธีแก้ง่วงในที่ทำงานโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟคุณเคยง่วงนอนในที่ทำงานจนอยากจะใช้ไม้จิ้มฟันถ่างตาตัวเองหรือไม่? ถ้าหากว่าคุ..
9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงานการทำงานย่อมมีปัญหาทุกคน ฝึกมองโลกในแง่บวกก็จะทำให้มีความสุขกับการทำงาน และค..
40 คุณลักษณะการเป็นพนักงานมืออาชีพผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านบทความของ ดร.เกศรา รักชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างองค..
9 วิธีเจริญสติในออฟฟิศ เพื่อตัวเอง และเพื่อการทำงานที่ดีขึ้นงานล้น ทำงานไม่ทัน ลูกค้าขี้วีน เจ้านายขี้บ่น เพื่อนร่วมงานขี้นินทา สถานการณ..