1.Accoonting&Finance


2.Administration
3.Customer Service
4.Human Resources
5.Information Technology
6.Marketing&BD&PR
7.OTHERS
8.Sales
9.Service Personnel
10.Service&Maintenance
11.Technical
เทคนิคต่างๆ
เรื่องควรรู้สำหรับผู้สมัครงาน
ความจริงแล้วมีเรื่องมากมายที่คนหางานควรศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์กับการตั้งความคิด และการปฏิบัติให้ถูกต้องในการสมัครงาน จะได้เตรียมตัวเตรียมใจได้อย่างมั่นใจและไม่ต้องวิตกกังวลในทุกขั้นตอนของการสมัครงาน ผู้สมัครงานจำนวนไม่น้อยเลยที่มิได้ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน จึงทำให้ขาดการเตรียมตัวอย่างถูกต้อง ไม่ว่าในเรื่องการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การแต่งกาย การพูดในการสัมภาษณ์ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น กิริยามารยาท บุคลิกภาพ ความรอบรู้ในเรื่องที่คนทำงานควรรู้ หลายคนคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่สำคัญ ไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรกับการสมัครงาน จึงมองข้ามปัจจัยเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าเรื่องที่มองข้ามความสำคัญไปนั้นกลายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีงานทำได้ด้วย

อะไรคือเรื่องที่คุณควรจะรู้ 
เมื่อคุณพบประกาศรับสมัครงาน คุณควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ เรื่องเพื่อจะดำเนินการได้ถูกต้อง และได้เปรียบผู้สมัครคนอื่น ๆ เช่น

     กำหนดการรับสมัคร ตำแหน่งที่สมัคร หลักฐานในการสมัคร และวิธีการสมัคร เช่น เขียนเป็นจดหมายสมัครงานหรือกรอกในแบบฟอร์มสมัครงาน โดยต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจะได้ไม่มีผิดพลาด ทั้งนี้รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่หน่วยงานรับสมัครต้องการ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถแนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองในการพิจารณาคัดเลือก เช่น คุณเคยผ่านการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ จากสถาบันที่เป็นที่ได้รับความเชื่อถือและมีประกาศนียบัตรรับรองแนบมาด้วย เพราะบางที่องค์กรนั้นต้องการบุคลากรที่มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้การได้ดี คุณก็จะได้เปรียบในการได้รับพิจารณา หรือคุณอาจจะเคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรบางหลักสูตรที่น่าจะนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้ในองค์กรที่สมัครงานอยู่ การแนบหลักฐานนี้ไปกับจดหมายสมัครงาน จะทำให้คุณเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจ คุณเคยมีโอกาศไปศึกษาดูงานในด้านใดที่น่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรที่คุณสมัคร ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงาน หรือการฝึกงานภายในหรือต่างประเทศ โดยมีหลักฐานในเรื่องนั้นแนบไปกับหลักฐานการสมัครงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้นการสมัครงานแต่ละครั้งคุณจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการสมัครงานและมั่นใจว่าเอกสารหลักฐานต้องครบถ้วน และส่งถึงหน่วยงานที่รับสมัครทันเวลาที่กำหนด คุณจึงไม่ควรทอดเวลาให้ใกล้กับกำหนดปิดรับสมัคร ต้องเผื่อความล่าช้าไว้บ้าง และมันเป็นเรื่องที่แสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังของผู้สมัครอีกด้วย

     คุณรู้จักหน่วยงานที่คุณสมัครดีสักแค่ไหน ? เช่น องค์กรนั้นทำกิจกรรมประเภทใด ตั้งมานานมากน้อยแค่ไหน เป็นบริษัทข้ามชาติ หรือเป็นบริษัทในประเทศ เพราะความรู้ในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับการสมัครงานรวมทั้งเอกสารประกอบการสมัครงาน อีกทั้งยังทำให้คุณเตรียมการในการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ได้อย่างดี เพิ่มความมั่นใจในการสมัครงานนั้น ๆ ด้วย เพราะถ้าข้อเขียนที่คุณตอบ หรือการตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็นในการสัมภาษณ์ แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่สนใจของคุณที่มีต่อหน่วยงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี คุณย่อมเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจสำหรับผู้พิจารณาคัดเลือก

     ในกรณีที่ต้องสอบข้อเขียนด้วย คุณควรจะรู้รายละเอียดของขอบเขตวิชาที่จะต้องเตรียมตัวสอบอย่างถูกต้องและมั่นใจมิใช่เพียงแต่ฟังเพื่อนบอก หรือโทรศัพท์ไปถาม แต่คุณควรได้ดูจากประกาศรับสมัครงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อคุณจะได้มั่นใจว่าคุณจะเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง

     กิริยามารยาท ท่าทาง และการแสดงออกของคุณ ควรต้องระมัดระวัง ให้ดูสุภาพเรียบร้อย ไม่ว่าการเดิน การนั่ง การพูดจา เพราะขณะเข้ารับการสัมภาษณ์นั้นคุณจะต้องควบคุมการแสดงออกทุกอย่างของคุณให้ดูดี และได้รับการยอมรับจากอีกฝ่ายหนึ่ง จึงไม่สามารถจะทำตัวตามสบาย เพราะทุกอิริยาบถของคุณย่อมอยู่ในการสังเกตของผู้สัมภาษณ์ 
การเดิน การนั่ง การแสดงความคิดเห็น การแสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ จึงต้องควบคุมให้ออกมาดูดี เพราะผู้สัมภาษณ์กำลังประเมินคุณอยู่ตลอดเวลาของการสัมภาษณ์ ในบางครั้งอาจจะมีคำถาม หรือการขอให้แสดงความคิดเห็น โดยแท้ที่จริงแล้วผู้สัมภาษณ์อาจจะไม่ต้องการคำตอบอย่างจริงจังจากคุณ เพียงแต่อยากจะดูว่าคุณควบคุมอารมณ์ของคุณได้หรือไม่เพียงใด คุณจึงต้องรู้ในข้อนี้ด้วย มิฉะนั้นคุณอาจจะตกหลุมพรางของผู้สัมภาษณ์ก็ได้ 

     การแต่งกายเข้ารับการสัมภาษณ์ คุณปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะเพียงใด เพราะผู้สมัครเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเป็นคนทำงาน การแต่งกายจึงต้องเป็นลักษณะของคนทำงาน คือ สุภาพเรีบยร้อย
แม้คุณจะเพิ่งจบการศึกษาใหม่ ๆ ยังไม่เคยทำงาน แต่คุณก็จำเป็นต้องคิดถึงความเป็นจริงว่า คุณกำลังจะเป็นคนทำงาน จงอย่าแต่งเครื่องแบบสถาบันการศึกษาของคุณไปเข้าสอบสัมภาษณ์ เพราะคุณจะดูเป็นเด็กที่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นคนทำงาน การแต่งเสื้อผ้ากระโปรงที่มีสีสันและแบบที่สุภาพเรียบร้อย ให้คุณสังเกต หรือศึกษาการแต่งกายอย่างไรจึงจะดูดี เช่น 
ถ้าเป็นสุภาพสตรี คุณควรสวมกระโปรงแคบหรือทรงเอไลฟ์ สีดำ กรมท่า น้ำตาล โดยแบบกระโปรงต้องเรีบยร้อย สุภาพ อย่าคิดนุ่งกระโปรงโชว์เนื้อหนังมังสา เช่น สั้นเหนือเข่าเห็นถึงไหน ๆ หรือกระโปรงที่ผ่าข้าง ผ่ากลาง ผ่าหลัง เป็นการตั้งใจโชว์ขาอ่อนอย่างโจ่งแจ้ง หรืออย่านุ่งกระโปรงบานประดับลูกไม้เป็นชั้น ๆ หรือมีความยาวไม่เท่ากันของชายกระโปรงอย่างที่กำลังเป็นแฟชั่นอยู่ เพราะคุณไม่ใช่นักร้อง นักแสดง ที่ต้องแต่งกายประหลาด ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อื่น แบบนี้จะเป็นความผิดกาลเทศะ และไม่เป็นลักษณะของคนที่พร้อมจะทำงาน
รองเท้า ควรเป็นแบบสุภาพ หุ้มส้น และเป็นแบบคัตชู ไม่ใส่รองเท้าที่เปิดหน้าเปิดหลัง เป็นเส้นเล็ก เส้นใหญ่ เพราะถือว่าไม่ถูกกาลเทศะสำหรับคนทำงาน รองเท้าส้นตึกนั้นต้องห้ามเด็ดขาด
เครื่องประดับต่าง ๆ เช่น นาฬิกา สร้อย กำไล แหวน ต่างหู ต้องเลือกให้ดูสุภาพเรียบร้อย ถ้าจะให้ดี แค่นาฬิกาสักเรือน มีรูปร่างและลายเป็นแบบสุภาพชน ส่วนต่างหูไม่ควรใส่แบบที่เป็นสายแกว่งไกว เพราะดูเป็นคนสำรวย ไม่ใช่คนทำงาน ในเรื่องเครื่องประดับ มีตำรามากมายให้ศึกษษเพื่อแต่งได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ส่วนสุภาพบุรุษนั้นไม่สู้ยุ่งยากนักเพียงแต่กางเกงขายาวควรเป็นสีดำ หรือกรมท่า เสื้อเชิ้ตแขนยาวจะดูดี ถ้าผูกเนกไทก็จะดูเรียบร้อยยิ่งขึ้น เข็มขัด รองเท้า ควรเป็นแบบสุภาพ เหมาะกับเป็นคนทำงาน นาฬิกาควรเป็นแบบเรียบร้อยจะดีกว่าแบบที่มีลักษณะประหลาด ๆ รองเท้าหุ้มส้นและเป็นหนังขัดให้สะอาด

     เรื่องของกำหนดเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ควรรู้ เช่น กำหนดเวลาปิดรับสมัคร กำหนดการสอบข้อเขียน วิชาที่จะสอบ สถานที่สอบ การประกาศผลสอบข้อเขียน หรือประกาศชื้อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมถาษณ์ และการประกาศผลการคัดเลือก เรื่องเหล่านี้คุณควรต้องรู้กำหนดการให้แม่นยำ 

ที่มา http://www.friendjob.com/

Job Tips
6 วิธีแก้ง่วงในที่ทำงานโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟคุณเคยง่วงนอนในที่ทำงานจนอยากจะใช้ไม้จิ้มฟันถ่างตาตัวเองหรือไม่? ถ้าหากว่าคุ..
9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงานการทำงานย่อมมีปัญหาทุกคน ฝึกมองโลกในแง่บวกก็จะทำให้มีความสุขกับการทำงาน และค..
40 คุณลักษณะการเป็นพนักงานมืออาชีพผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านบทความของ ดร.เกศรา รักชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างองค..
9 วิธีเจริญสติในออฟฟิศ เพื่อตัวเอง และเพื่อการทำงานที่ดีขึ้นงานล้น ทำงานไม่ทัน ลูกค้าขี้วีน เจ้านายขี้บ่น เพื่อนร่วมงานขี้นินทา สถานการณ..